Stadgar med mera

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Stadgar med mera

Stadgar med mera

Det är flera grundläggande dokument som styr samfällighetsföreningens verksamhet. Klicka på länkarna nedan för att läsa dem:

• Stadgar. När föreningen bildades vid årsskiftet 2008/2009 antogs stadgar. Vid extrastämman den 18 november 2009 ändrades stadgarna, vilket var nödvändigt eftersom nya gemensamhetsanläggningar tillkom vid en anläggningsförrättning i april 2009.

• Kommentarer till stadgarna. Detta är generella kommentarer som gäller alla samfällighetsföreningar. De beskriver bland annat på vilka punkter en enskild föreningar har rätt att avvika från Lagen om samfällighetsföreningar.

• Anläggningsbeslut. Lantmäteriet gör anläggningsförrättningar och utfärdar anläggningsbeslut. Det har skett flera gånger i Saltsjöqvarn. Se följande ärenden:
– AB056066 Del 1 (2008)
– AB056066 Del 2 (2008)
– AB096015 (2009)
– AB 096127 (2009).

• Registerutdrag. Föreningen kan när som helst begära ett registerutdrag från Lantmäteriet för att ha en aktuell id-handling. Registerutdraget visar vad som står i myndighetens register om styrelseledamöter, firmatecknare etcetera.

• Karta med fastighetsbeteckningar. Varje fastighet har en officiell beteckning. För till exempel Mannagryns-kvarnen är den 37:6.

Sök:

Arkiv