Föreningens uppdrag

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Föreningens uppdrag

Föreningens uppgifter

(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (samfällighetslagen). Enligt föreningens stadgar och samfällighetslagen skall gemensamhetsanläggningarna förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om anläggningarnas ändamål. Enligt lagen får föreningen inte bedriva verksamhet som är främmande för de ändamål som gemensamhetsanläggningarna skall tillgodose. Styrelsens förvaltningsansvar omfattar alltså sådan teknisk och ekonomisk förvaltning som erfordras för att tillgodose medlemmarnas intresse av att gemensamhetsanläggningarna fungerar på ett ändamålsenligt sätt. SQSF kan inte ägna tid och resurser åt information och annan verksamhet av mer allmänt intresse, som ligger utanför föreningens tekniska och ekonomiska förvaltningsansvar enlig lag och stadgar.

Saltsjöqvarns samfällighetsförening förvaltar följande sex gemensamhetsanläggningar:

Garage Utsikten GA:91
Garage Inloppet GA:92
Ledningsnät för vatten och avlopp GA:98
Sopsug GA:99
Mark, vägar och tunnel GA:100
Miljöstation GA:101

Lantmäteriets anläggningsbeslut anger exakt vad som ingår i gemensamhetsanläggningarna.

Alla bostadsrättsföreningar i Saltsjöqvarnsområdet är medlemmar i samfällighetsföreningen. Därigenom är alla boende indirekt medlemmar. Dessutom ingår Elite Hotel Marina Tower, Hospitalet och Nacka kommun.

• Presentation av bostadsrättsföreningarna och övriga medlemmar.

En samfällighetsförening bildas för att förvalta en gemensamhetsanläggning (GA). Läs mer på Lantmäteriets hemsida.

Sök:

Arkiv